Polityka prywatności

Informacje Ogólne

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FABIEN SP. Z O.O.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez FABIEN SP. Z O.O. Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki.

 1. Administrator danych:

Fabien sp. z o.o. ul. Łaska 146 98-220 Zduńska Wola

NIP: 8291743826

KRS: 0000759481

REGON 381877995

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy.

(dalej FABIEN SP. z o.o.)

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w następujący sposób:

Wiadomości e-mail na adres: sklep@fabien.pl

Listownie (listem poleconym) na adres: Fabien sp. z o.o. ul. Łaska 146 98-220 Zduńska Wola

 

Cel przetwarzania danych przez ECHO:

Fabien sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez Serwis www.fabien.pl. Dane te są potrzebne w szczególności do:

  • −  zawarcia umowy,
  • −  dokonania rozliczeń,
  • −  dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru,
  • −  korzystania przez Państwa z uprawnień konsumenckich.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku Fabien sp. z o.o. będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku Fabien sp. z o.o. będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych przez Fabien sp. z o.o.

Fabien sp. z o.o. w ramach sprzedaży internetowej przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów:

  • −  imię i nazwisko,
  • −  adres dostawy,
  • −  numer telefonu,
  • −  adres e-mail.

W przypadku realizacji przez Państwa praw w postaci np. odstąpienia od umowy, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy niezbędne jest podanie jego numeru w celu dokonania zwrotu należności.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez ECHO:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili realizacji zamówienia w sklepie internetowym Fabien sp. z o.o. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia realizację zamówienia.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z subskrybowaniem NEWSLETTERA oraz otrzymywaniem wiadomości SMS odbywa się ono na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która jest całkowicie dobrowolna.

 1. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fabien sp. z o.o.:

Prawo do wycofania zgody – zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć np. wycofania tylko zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania Państwa danych. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądaniach usunięcia przetwarzanych danych – każdy ma prawo bez podawania przyczyny do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Informujemy, że żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie będą dalej przez Fabien sp. z o.o. przetwarzane.

Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – każdy ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Państwa zakresie. Informujemy, że sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Państwa dane nie będą przez Fabien sp. z o.o. przetwarzane.

Prawo żądaniach ograniczenia przetwarzania danych – każdy ma prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też w określonym zakresie. Informujemy, że wskazane żądanie nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądaniach poprawienia lub sprostowania danych – każdy ma prawo do żądania poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych w dowolnej chwili.

Prawo żądaniach przekazania danych – każdy ma prawo żądać aby posiadane przez Fabien sp. z o.o. dane zostały przekazane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Fabien sp. z o.o. pod adresem e-mail: sklep@fabien.pl podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, czyli które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania.

Prawo do informacji o zakresie przekazanych danych – każdy ma prawo do żądania, w każdym czasie informacji o zakresie przetwarzania przez Fabien
sp. z o.o. jego danych osobowych.

Fabien sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach w formie elektronicznej.

 1. Czas przechowywania danych osobowych przez Fabien sp. z o.o.:

Państwa dane osobowe Fabien sp. z o.o. przechowuje do momentu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym.

W przypadku NEWSLETTERA oraz wiadomości SMS dane są przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Państwa.

W systemie Fabien sp. z o.o. pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi Fabien sp. z o.o. przepisami prawa.

 1. Powierzenie przetwarzania danych:

Fabien sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Fabien sp. z o.o., w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz dostarczania przesyłek. Ponadto, możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną, systemom płatności internetowej, systemom do komunikacji za pomocą wiadomości SMS, firmom hostingowym.

W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA oraz/lub wiadomości SMS Fabien sp. z o.o. może powierzać podmiotom trzecim przekazywanie informacji handlowych pochodzących od Fabien sp. z o.o.

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

9. Informacje Handlowe:

Mają Państwo możliwość subskrybowania NEWSLETTERA Fabien sp. z o.o., poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą emaliową lub za pomocą wiadomości SMS.

Poprzez NEWSLETTER oraz wiadomości SMS informujemy Państwa o naszych nowych produktach, akcjach promocyjnych, ofertach, konkursach, wyprzedażach itp.

Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA i wiadomości SMS przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fabien.pl

10. Cookies:

Informujemy, że www.fabien.pl używa plików „cookies”. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu internetowego do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Ponadto, informujemy że zmiana ustawień dotyczących plików Cookiem może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

11. Profilowanie danych osobowych przez Fabien sp. z o.o.:

Zgodnie z art. 4 pkt 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) profilowanie, jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy Państwa, że Fabien sp. z o.o. w celu przygotowania i przesłania do Państwa ofert, które w jak największym stopniu odpowiadają Państwa aktualnym potrzebom może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych. Przykładem stosowanego profilowania może być gromadzenie oraz analizowanie danych takich jak np. wiek, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zachowanie na stronie internetowej czy też ostatnio dokonane zakupy. Jednocześnie zaznaczamy, że wskazane informacje Fabien sp. z o.o. będzie przetwarzało wyłącznie dla własnych potrzeb, aby móc ciągle poprawiać jakość świadczonych na Państwa rzecz usług.

Informujemy także, że mają Państwo prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w tym zakresie, udzielenia informacji o sposobach i zakresie profilowania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia, poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych. Niniejsze prawa zostały szczegółowo opisane w pkt. 4 Polityki Prywatności.

12. Wtyczka Facebook na stronie internetowej www.fabien.pl

Strona internetowa Fabien zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka na stronie internetowej Fabien jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Informujemy, że w przypadku gdy są Państwo zalogowani na Facebooku może on uzyskiwać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Facebook nie przekazuje Fabien sp. z o.o. żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym Fabien sp. z o.o. nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem.

13. Wtyczka Instagram na stronie internetowej www.fabien.pl:

Strona internetowa Fabien zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram. Plugin Instagram na stronie internetowej Fabien jest oznaczony logo Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Instagram. W przypadku gdy są Państwo zalogowani w serwisie Instagram może on uzyskać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Instagram nie przekazuje Fabien sp. z o.o. żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym Fabien sp. z o.o. nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Instagram. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem Instagram.

14. Ochrona danych w Google Analytics:

Strona internetowa Fabien używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. – Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Dzięki temu Fabien sp. z o.o. może lepiej dostosować stronę do Państwa potrzeb.
Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.